Brandegenskaper hos Thermocell

Thermocell innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som brandskydd. Det utvecklas en process, där vatten bildas som både kyler och kväver elden. Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt.

Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid, i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden. Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt. Trä som material är ur brandsynpunkt ett dubbelsidigt material. Det är brännbart och bidrar med bränsle till branden. Samtidigt agerar det förkolnande ytskiktet som isolering och skyddar virket som ligger djupare i konstruktionen vilken då kan behålla sin bärighet. Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan. Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan. Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten. Dessa sämre värden är ”frivilliga” och behöver därför inte redovisas.
Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar.

Thermocell har brandklass D-s2,dO. D = motsvarar – massiv träpanel-, och är det bästa man kan få med träfiber/cellulosa.

S2 = innebär måttlig men ofarlig rökutveckling. dO = betyder att isoleringen inte drabbas för nedfall av brinnande droppar och material. Är testat och godkänt via NS-EN ISO 13501-1.

En känd brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringen Var nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen. Brandkåren var mycket imponerad.
Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.
Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger. Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand. Så bli fallet med en ventilerad takfot. Thermocell är typgodkänt utan luftning vid takfoten.
( SP rekommenderar en sådan lösning eftersom det har uppdagats så många problem med fuktproblem i vindsutrymmena.) Det frigörs inga skadliga gaser i Thermocell vid brand.
Det är farligare när det brinner idag än det var förr. De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier. Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m. Röken dödar de flesta människor idag när det brinner. 90%. Inte eldsflammorna. Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. De är 100 ggr giftigare än cyanid. Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

”Det räcker med en gång”, säger Tommy Hertzberg, på SP Brandteknik..och fortsätter..
”Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter. Anledningen är att det finns polyuretan i bindemedlet”.- Det finns tyvärr inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar).