Koldioxidutsläpp

Användning av träfiberisolering minskar mängden växthusgaser i atmosfären.

Det finns två sätt att minska koldioxidnivån i atmosfären; genom att minska mängden utsläpp och
genom att eliminera och lagra koldioxid – det vill säga genom att minska antalet ”kolkällor” och öka
antalet ”kolsänkor”.

Trä och träfiberisolering har den unika förmågan att åstadkomma båda två.

Energin som förbrukas vid tillverkning av byggmaterialen till ett hus uppgår normalt till 22% av den
sammanlagda energi som förbrukas under husets hela livslängd. Det finns därför anledning att lägga
vikt vid såväl materialval som byggnadens energieffektivitet.

Inga andra traditionella byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä.
Tack vare fotosyntesen kan träd absorbera koldioxid i luften och tillsammans med vatten från jorden
bygga upp det organiska materialet trä.

Under fotosyntesen bildas även syre. Allt syre som vi andas och som är en förutsättning för allt djurliv
kommer från fotosyntesen i växter och träd.

Från varje koldioxidmolekyl skapar fotosyntesen två nödvändiga beståndsdelar för liv: en kolatom,
som utgör grunden för all levande materia, och en syremolekyl, som är en förutsättning för alla
levande djur.

Framställning och bearbetning av trä sker synnerligen energieffektivt och träprodukter resulterar i en
mycket låg andel koldioxid i atmosfären.

Hunton Nativo består dessutom till 100% av överskottsflis, vilket gör att den sammantaget i en LCA-
analys har en ytterst liten koldioxidbelastning.

I de flesta fall krävs det mindre energi för att bearbeta och transportera trä än vad som lagras genom
fotosyntes i träet.

Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial minskar koldioxidutsläppen i atmosfären
med i genomsnitt 1,1 ton. Lägg därtill de 0,9 ton koldioxid som lagras i träet, så sparar varje
kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid.

Hunton Nativo har genomfört en LCA-analys för träfiberisolering. Analysen visar att
träfiberisoleringen ger ytterst liten koldioxidbelastning och förbrukar minimalt av icke förnyelsebar
energi under tillverkningen jämfört med andra tillgängliga isoleringsprodukter.

Bidra till minsta möjliga koldioxidutsläpp!

Gör ditt val till ett hållbarare samhälle.